(KINDLE) Santhana putopis by Borna Bebek


6 thoughts on “(KINDLE) Santhana putopis by Borna Bebek

 1. says: (KINDLE) Santhana putopis by Borna Bebek Borna Bebek ï 8 REVIEW READ & DOWNLOAD Santhana putopis

  (KINDLE) Santhana putopis by Borna Bebek UVODNA NAPOMENA Ovaj sam osvrt odlučio napisati u specifičnom ključu i u malo neobičnom obliku Htio bih da on bude nešto kao poruka poslana nekom budućem Mateju koji će ga moći pročitati za mjesec dva tri godinu ili nekoliko godina i doživjeti ovaj trenutak u kojemu sada pišem Isto tako htio bih da zvuči kao da se jedan makar malo stariji Matej ustvari prisjeća jednog razdoblja Odatle izrazito retrospektivni

 2. says: (KINDLE) Santhana putopis by Borna Bebek

  READ & DOWNLOAD Santhana putopis (KINDLE) Santhana putopis by Borna Bebek FREE READ Ù eBook, ePUB or Kindle PDF ï Borna Bebek Blago rečeno oduševljena sam Nevjerojatna priča napisana izrazito pitkim lako čitljivim stilom naprosto te uvuče i samo okrećeš stranice Duhovitost pripovijedanja o dogodovštinama i iskustvima s ljudima tijekom putovanja ma čista milina Očarava me avanturizam put bez plana snalaženje i smišljanje rješenja putem Nepredv

 3. says: (KINDLE) Santhana putopis by Borna Bebek Borna Bebek ï 8 REVIEW FREE READ Ù eBook, ePUB or Kindle PDF ï Borna Bebek

  (KINDLE) Santhana putopis by Borna Bebek FREE READ Ù eBook, ePUB or Kindle PDF ï Borna Bebek Borna Bebek ï 8 REVIEW must read

 4. says: FREE READ Ù eBook, ePUB or Kindle PDF ï Borna Bebek (KINDLE) Santhana putopis by Borna Bebek Borna Bebek ï 8 REVIEW

  (KINDLE) Santhana putopis by Borna Bebek Pomalo drugačije od Malnara manje avanturistički te više dokumentarno Na trenutke ostavlja bez daha prepričavajući na zanimlji

 5. says: (KINDLE) Santhana putopis by Borna Bebek

  (KINDLE) Santhana putopis by Borna Bebek There are a lot of travelogues that describe a young man’s journey to India in the days of the overland trail from Istanbul to Kathmandu but Borna Bebek’s Santhana is unusual The author is a Croatian and while many hundreds or thousands of Yugoslavs headed east in the 1960s and 1970s as a non aligned country

 6. says: (KINDLE) Santhana putopis by Borna Bebek READ & DOWNLOAD Santhana putopis

  (KINDLE) Santhana putopis by Borna Bebek Borna Bebek ï 8 REVIEW FREE READ Ù eBook, ePUB or Kindle PDF ï Borna Bebek Fenomenalan putopis jedan od najiskrenijih i najluđih koje sam čitala a čitala sam ih jako puno Svakom preporučam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FREE READ Ù eBook, ePUB or Kindle PDF ï Borna Bebek

Santhana putopis

READ & DOWNLOAD Santhana putopis REVIEW Santhana putopis ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF FREE READ Ù eBook, ePUB or Kindle PDF ï Borna Bebek Autor sudjeluje u osposobljavanju potonule jahte i jedri tisuće kilometara da bi došao do zadnjeg raja otoka Mauricijusa. must read Campus Cravings osposobljavanju potonule jahte i jedri tisuće kilometara da bi došao do zadnjeg raja A Friend in Need Discovered Undercover #2 otoka Mauricijusa. must read

READ & DOWNLOAD Santhana putopis

READ & DOWNLOAD Santhana putopis REVIEW Santhana putopis ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF FREE READ Ù eBook, ePUB or Kindle PDF ï Borna Bebek Ova na momente avanturistički putopisna a ponegdje filozofski dokumentarna knjiga Santhana avantura je kroz misao i nemis. UVODNA NAPOMENA Ovaj sam osvrt odlu io napisati u specifi nom klju u i u malo neobi nom obliku Htio bih da on bude ne to kao poruka poslana nekom budu em Mateju koji e ga mo i pro itati za mjesec dva tri godinu ili nekoliko godina i do ivjeti ovaj trenutak u kojemu sada pi em Isto tako htio bih da zvu i kao da se jedan makar malo stariji Matej ustvari prisje a jednog razdoblja Odatle izrazito retrospektivni tonU to sam vrijeme ivio sa svojim brati em na devetom katu stare socijalisti ke zgrade smje tene na Radni koj ulici u Zagrebu Nije to ustvari bio moj pravi brati nego brati moje mame ali recimo da je meni iz posve tehni kih razloga bilo prihvatljivo nazivati ga brati em On je radio u blizini stana kao animator na dje jim predstavama ekaju i da zapali u ljetnu sezonu do Dubrovnika Ja sam studirao i cijelu tu godinu imao problema sa smje tajem i stanovima Ba me je zato i pristao primiti na neko vrijeme odnosno prije nego to ode na raditi Dobro smo se slagaliMoji su dani uglavnom bili mje avina predavanja na koja sam odlazio manje vi e redovito i nala enja sa dvoje troje prijatelja po nekim uvu enim zagreba kim kafi ima u kojima smo pretresali fenomenologiju i marksizam dolaze i uvijek iznova do zaklju ka da Marxova misao iako sna an i mo an korektiv i vrelo inspiracije i danas nu no u svojem profano teolo kom zahvatu ostaje bezsadr ajna premje taju i eshatologiju u ovaj svijet to se ponajvi e i pokazalo raspadom socijalisti kih eksperimenata Ostalo vrijeme sam provodio mahom itaju i sve to bi mi do lo pod ruku od raznih komparativnih studija iz religiologije to mi je bio drugi predmet na faksu uz filozofiju pa sve do Paula Celana ili Roberta Gravesa Kad mi je bilo lijeno sko iti do studentske menze trknuo bih do Konzuma preko puta zgrade po ri oto sa piletinom i povr em To je nekako hrana koja je obilje ila to razdoblje i njezin miris je neraskidivo povezan sa sje anjem na te daneU svakom slu aju esto sam bio razdiran onom egzistencijalnom tjeskobom za koju mladi ljudi esto misle da je svojstvena samo njima dok ne shvate da ona predstavlja ne to kao temeljno agregatno stanje ljudskog bivstvovanja No hrpom malenih radosti projektirao sam a i svi moji prijatelji neki smisao poku avaju i barem ne to izgraditi iz svojeg ivota I posljednje ali nikako ne najmanje va no bio sam lu a ki zaljubljen u jednu predivnu djevojku sa mojeg faksa Imala je kosu boje karamele nevjerojatno iskren pristup ljudima neiskvaren u svojoj jednostavnosti simpati nu naviku da joj lice lagano porumeni kad joj je neugodno i za razliku od ve ine cura koje sam upoznavao otkad sam oti ao na faks ostavljala je dojam osobe koja je svjesna da ne to tra i i koja nije samo na proputovanju kroz studij filozofije bez sposobnosti da na trebane sadr aje pove e u koherentnu cjelinu i ugradi ih u svoj sustav mi ljenja Pjesma po imenu Tomorrow U2 a sa njihove plo e October sa dominantnom irskom folk temom u pozadini nekako je postala njezina pjesma i svako moje razmi ljanje o njoj zavr i se u naru ju Bonovog glasa koji kao da izri e jo jednu dijagnozu vremena stoje i pod obla nim nebom na dublinskim dokovima i i ekuje kraj svijeta kakvog poznajemoNekako u okviru svega napisanog brati mi je u jednom razgovoru spomenuo kako je Santhana Borne Bebeka najbolji putopis koji je on ikada pro itao Budu i da sam znao da ita jako puno a osobito putopise te kako je i sam putovao uspio me zaintrigirati Na svojim je pute estvijama pro ao Kinu Tursku te jednu balkansku turu cestom Srbija Bugarska Makedonija i Gr ka to je bio dovoljan razlog da se porazmisli o njegovoj preporuciZa Bebeka sam znao ponajprije kao su autora tako er kultnog putopisa U potrazi za staklenim gradom napisanog zajedno sa eljkom Malnarom koji je ina e meni bio najdra i putopis dotada I tako sam u najcrnjim dubinama arhiva knji nice Bo idara Ad ije u Zagrebu uspio iskopati jedan primjerak Santhane iz 1979Zapadnja ka opsjednutost isto nja kim duhovnim konceptima meni osobno je vrlo zanimljiva Kao religiologu koji ozbiljno i sistemati no pristupa tim sadr ajima esto mi je smije no vidjeti banalizirane zapadnja ke instant pristupe bogatoj azijskoj riznici koji uklju uju krivotvorenje svega od yoge do zena S druge strane takav nemaran i barbarski pristup esto me i ljuti Kod Bebeka se toga ne e na i Nije on izbjegao vremenu u kojem pi e iako je kraj sedamdesetih jo uvijek postoje horde zaka njelih hipija koje u Indiji gledaju egzoti nu destinaciju povezanu sa terminima poput samospoznaje i samootkrivenja no Bebek se dokazuje kao dijete vremena daleko inteligentnije od krda Pristupaju i svemu sa zdravom europskom dozom cinizma i sarkazma ali opet otvoreno i sa interesom i uva avanjem Najbolje se to ogleda u njegovom kratkom boravku u a ramu u Puriju koji je smje ten na sam kraj knjige To iskustvo figurativno iscrtava njegovu duhovnu kartu On ostaje dosljedan Europljanin koji izme u pasivizirane izolacije u potrazi za duhovnim vrhuncima bira ivot i kretanje ne odri u i kontemplativnoj dimenziji njezinu vrijednost A to je mo da najvi e to Zapadnjak u susretu sa intenzitetom Indije i mo eIsto tako Bebek a kasnije i Malnar bili su mo da posljednji od velikih arhetipskih putnika bez pozerstva i la ne dubine kojekakvih Rostuhara i drugih suvremenih putopisaca koji danas na ra un unutarnje podijeljenosti zapadnog dru tva i njegovih la nih predod bi o avanturisti kom duhu unutar samoga sebe prodaju prosje nom ovjeku kojekakve degustacije slobode ili me uovisnost spiritualnog figurativnog i doslovnog putovanja oboga ene izlizanim frazamaBebek osim crvenog paso a koji ga gotovo bez ikakvih problema propu ta kroz granice svih tada nesvrstanih zemalja i iskrene znati elje mladog ovjeka nema ni ta Ni ta od idealizma kasnijih putnika ni ta od elje da proda samoga sebe ili svoje duboke uvide I upravo ga taj stav vodi od vo nje u ukletom autobusu kroz afganistanske planine jahanja kroz pakistanske stepe sa lokalnim trgovcima plovidbe do Tajlanda do jedrenja prema Mauricijusu i kasnije u naru je Indije Izmjenjuju se pasusi neoptere eni velikim uvidima sa doga ajima koji se itaju poput najnapetijeg detektivskog romana Me utim ni ta nema usiljenu te inu Ono to se itatelju daje samo je autenti ni poku aj mladog ovjeka da uroni u kulture koje susre e da ih razumije ne kao jedan od hipija ve kao onaj koji je svjestan da im ve ro enjem ne pripada i ne e im pripadati unato svoj marihuani koju ispu i i svim mantrama koje otpjeva ali raspravljaju i s njima ive i rame uz rame s njima kroz neko vrijeme postat e sam bogatiji i rafiniraniji u svojem stavu prema svijetu To je jedna od odlika pravog putnika zasigurnoMoj prastari primjerak Santhane bio je prepun pravopisnih pogre aka uredni kih propusta raskupusan i ponovno uvezivan to e re i bez izvornog omota ali ni ta od togad nije onemogu ilo knjigu da dopre do mene i ostavi svoje tragove Prave knjige nisu ovisne o takvim kategorijama jer ih uvijek nadrastu i probiju se kroz njihRekao bih da imam novi najdra i putopis Hvala brati u A ja sad odoh jo jednom pustiti Tomorrow

FREE READ Ù eBook, ePUB or Kindle PDF ï Borna Bebek

READ & DOWNLOAD Santhana putopis REVIEW Santhana putopis ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF FREE READ Ù eBook, ePUB or Kindle PDF ï Borna Bebek Ao Radnja počinje u jednom zagrebačkom restoranu pa preko Istambula do Afganistana; nastavlja se na južnim morima gdje. Blago re eno odu evljena sam Nevjerojatna pri a napisana izrazito pitkim lako itljivim stilom naprosto te uvu e i samo okre e stranice Duhovitost pripovijedanja o dogodov tinama i iskustvima s ljudima tijekom putovanja ma ista milina O arava me avanturizam put bez plana snala enje i smi ljanje rje enja putem Nepredvidljivost i prilago avanje situacijama pregovori s lokalcima izvjesna doza rizika Metoda poku aja i pogre ke kao obrazac putni ke svakodnevice Iznena uju e su spretno i jezgovito parafraziranisa eti razgovori i iskustva iz razdoblja boravka u ashramu Nema tu izolirane interpretacije autora koja bi naru ila cjelovitost dojma Potpuno je jasno odvojen njegov komentar razmatranje situacije iz njegove glave od doga aja ili razgovora koje prepri ava Ima zaista zanimljivih uvida pa iako sam knjigu pro itala u svega nekoliko dana jo uvijek razmi ljam o njoj jer je toliko slojevita Ljudi su samo ljudi ali kulturolo ke razlike i pitanja mentaliteta nipo to nisu zanemarivi dovode do pitanja postojanja nepomirljivih razlika ime je to sve uvjetovano je li mogu e istinsko razumijevanje ili se prilagodba do ljaka u stranome okru enju temelji na uva avanju granica i prihva anju nepremostivosti razlika Name u se svakakva pitanja od onih vezanih uz pojam identiteta do granica ostvarivosti prilagodbe mogu nosti usvajanja i prihva anja itd Nerazumijevanje se opet podme e kao pozadinska tema koja svrdla po mozguPitanje istokazapada Razlika u interpretaciji istovjetnosti Razli iti na ini u enja i tuma enja svijeta oko sebe Zapad ponekad poku ava preuzeti filozofiju istoka ali primje uju li zapadnjaci da oni tamo to ne rade ne mije aju kru ke i jabuke i dr e se svojeg ini mi se da zapadni ovjek potaknut imperijalisti kim mindsetom jer povijest je pokazala da on ovladava svime ako ne milom onda silom poku ava nasilno utrpati njihovo u na e kalupe tovi e modelira i igra se sa pridavanjima zna enja i poistovje ivanjima stvari kojima ne bi trebao Ne razumije sebe pa bje i u neke sfere u kojima novu filozofiju i istinu temelji na idejama koje su nusprodukt vlastite fantazije ma te i pritom se ne zamara vjerodostojno u interpretacije To dovodi do jo ve eg unutarnjeg nesklada koji ak vi e nije niti autenti an Zapadnjaci su usmjereni gotovo isklju ivo na sebe pa odatle mo da i otu enost unutar suvremenog dru tva Djeluje mi kao da isto nja ka kultura zagovara vrstu samoodgoja zasnovanu na promatranju svijeta oko sebe i tra enja na ina uspostavljanja veze s istim Vi e pa nje se pridaje strpljenju spontanom i nenasilnom usvajanju promatranju bez obja njavanja i lijepljenja etiketa Prihva aju bez modeliranja Mi zapadnjaci smo skloni uobli avanju ili da ka em izobli avanju Krojenju prema sebi Da l zapadnjaci siluju isto nja ku filozofiju zato jer ih nitko s one strane ne napada Jer se oni dr e svoga pa odabiru da ih se ne ti e to se zapadnjaci igraju ne ime ime ne znaju rukovatiMislim da tu stajem D I da mi ovo nije jedino itanje ove knjige Mo da indijska joga nije prikladna za europskog ovjeka mo da postoje fine sociolo ke psiholo ke i biolo ke razlike Manipulacija ki me zatim simboli na koje se koncentriramo u meditaciji sve to je bilo razvijeno za indijsko tijelo i mentalitet Tek po njegovu mirnom licu vidjelo se koliko su evropska i ameri ka lica poprimila stalni gr napetosti i straha od egzistencije koji se prenosi valjda od generacije na generaciju dok se potpuno nije zamrznuo i ostao tako zale en na licima Taj pe at napetosti taj zamrznuti vrisak nosimo svi ali ga ne primje ujemo U koli ovjek u i korak po korak u enjem napamet od drugih kreiranih pravila i formulaU nemisaonom kolstvu najve i dio vremena ni ta se ne doga a nema progresa no onda najedanput bljesak i saznanje se iskristalizira sva misao sva filozofija sve je to samo ta tina Misteriji univerzuma istine su iznad dometa rije i

 • Paperback
 • 335
 • Santhana putopis
 • Borna Bebek
 • Croatian
 • 02 February 2019
 • null