E–book [Wróżenie z wnętrzności] å Wit Szostak

  • Hardcover
  • 234
  • Wróżenie z wnętrzności
  • Wit Szostak
  • Polish
  • 16 February 2020
  • null

Wit Szostak Ü 0 Read

review Wróżenie z wnętrzności Wróżenie z wnętrzności Free download ¶ 0 Ptem opowiada tajemniczą historię o odejściach i powrotach To opowieść o dwóch braciach i Marcie bogini Poświatowa pełna niedopowiedzeń i pulsującego erotyzmu wyprawa w poszukiwaniu mitologii życi. ycie pe ne jest napi Czasami przekraczaj one warto krytyczn my limy sobie wtedy e mamy do e najlepiej wyjecha w Bieszczady oderwa si od wiata z ama przymierze z nim zawarte Najcz ciej wtedy bierzemy urlop nabieramy dystansu Odpoczywamy Jeden z bohater w powie ci Wr enie z wn trzno ci napotyka podobny problem jego decyzja jednak jest znacznie bardziej radykalna ni to co zwyk o si robi Przenosi ca e ycie do samotni do oddalenia w pozostawione samemu sobie g ryAutor pozycji Wit Szostak to umiej tny tw rca potrafi cy zgrabnie dotkn tkanki ycia na kt r sk adaj si otaczaj ce nas problemy i w tpliwo ci Jednak szczeg lnie pochwali go nale y za jedn rzecz Rozpi t na ca tw rczo wizj literack Jak wspomnia w jednym z wywiad w pragnie w ka dej ksi ce by inny stanowi inny g os W przypadku Wr enia z wn trzno ci nie jest inaczej W stylu dominuje inno ci ar g sto lepko i mrok Obecny jest r wnie jak to u Wita Szostaka muzykalny rytmW Po wiatowie na skraju wiata na opuszczonym dworcu b d cym domem nie domem yje trzech ludzi M dry brat Mateusz najwa niejsza z postaci eks rze biarz pozbawiony nawyk w czy jakichkolwiek przyzwyczaje konstytuuj cych jego wi ze wiatem trwa w wiecznej walce z przesz o ci i tym kim by uprzednio Towarzyszy mu ona Marta niezwyk a posta przypominaj c Gaj Matk Ziemi malarka kt ra w sztuce transformuje w asne demony Opiekuj si oni B a ejem narratorem postaci skierowan do wewn trz B a ej odrzuci j zyk d y do ja ni do prawdziwego wn trza Jest czujnym obserwatorem Zapad si we wn trzu w stopniu tak wielkim e ci ko odnale w nim rzeczywistego cz owieka staje si przezroczysty niemal niezauwa alny nieludzkiNie dajmy si zwie nawet je li Po wiatowo jest umieszczone w Beskidach co mo e by intertekstualn gr i wykorzystaniem motywu g r jako przystani samotno ci to tematycznie jest ko cem wiata Nie trafiaj tam przypadkowi ludzie a jedynie ci kt rzy zostan do niego zaproszeni i swoja droga poszukuj cy Po wiatowo b d c miejscem nieuko czonym budowanym lecz nie zbudowanym znajduje si w specyficznym miejscu w skali kosmicznej Na uboczu Niekompletno wyzwala niesamowito Jest progiem tego co znane i tego co nieznane Symbolizuje Inno I tak zar wno mieszkaj cy na dworcu jak i przyje d aj cy Fryderyk Sara przyjaci ki Marty i Mateusza nie egzystuj dla samego egzystowania lecz egzystuj ku czemu maj motywacj znale si w a nie tam Miejsce i zarysowana przestrze staj si kluczem do rozwi zania trapi cych ich przypad o ciCentralnym punktem rozwa a autora staje si wi c zderzenie dw ch idei tego co wewn trz i tego co na zewn trz Konflikt wewn trza z zewn trzem Stosunki mi dzy nimi panuj ce Nasze wewn trze cz sto okre lamy mianem ducha duszy rozumu intelektu a zewn trze mianem woli Szostak postanawia p j g biej Wn trze to r wnie my lenie do wewn trz my lenie w kierunku ja ni i konsekwentnie dalej zewn trze jest my leniem na zewn trz w kierunku innych ja ni obcych ja ni Zewn trze jest interpersonalizacj Byciem bytem rozpi tym mi dzy sob a innychGranic progiem oddzielaj cym dwie rzeczywisto ci staje si j zyk W dialogu z w asn ja ni j zyk jest nam niepotrzebny komunikacja odbywa si w my lach poza medium Kiedy jednak kierujemy si na zewn trz j zyk staje si konieczny i niezb dny Bez niego nie jeste my w stanie przed u y swojej woli pozostajemy uwi zieni w sferze w asnej fizyczno ci nie jeste my w stanie odcisn pi tna na wiatJ zyk jest tu rozumiany jako wi cej ni czynno m wienia mamy do czynienia z szeregiem znak w symboli rzeczywisto ci uasi j zykowej kt ra s u y do komunikacji interpersonalnej Milczenie r wnie jest j zykiem co jest tu znamienne Nie m wi c nic przekazujemy znaczenia Mateusz i Marta sp dzaj wieczory popijaj c wino i wsp lnie milcz c Nie warto wiele m wi bo im wi cej m wimy tym nasze s owa trac warto Nie s w stanie zachowa si y naszych uczu i prze y Warto ci Bohaterowie obawiaj si tego i zachowuj s owa W tym kontek cie nale y rozpatrywa narratora B d c cichym obserwatorem fanatykiem j zyka wewn trznego fanatykiem nie j zyka mo e si ga ku g bszym pok adom osobowo ci nie trac c przy tym absolutnie niczego Pos uguje si s owami niewypowiedzianymiPe na niewyja nionych tajemnic fabu a stanowi jedynie pretekst co ciekawe to rzecz wyra nie zaznaczona w kontek cie wyboru moich ostatnich lektur Z tych ciekawszych w tk w mo na wspomnie o historii ojca Mateusza i B a eja bohatera narodowego nie mog cego wyswobodzi si z kr gu historii wiecznie odbijaj cego si od symbolicznej Troi i Itaki Innym ciekawym motywem jest wykorzystanie dworca Po wiatowa do stworzenia mitologicznej przestrzeni dla dzieci wspomnianej uprzednio pary Sama mitologizacja jest tu bardzo silna a w krok za ni towarzysz jej atmosfera niesamowito ci i toska ski genius lociTytu owe wr enie z wn trzno ci jest pr b zajrzenia w g b ludzkiego ducha w g b ludzkiej osobowo ci B a ej obserwuje zachowuje ludzi kt rych do wiadcza i cho ca y czas nazywa siebie g upim nie spos b nada mu tytu g upca czy b azna Jest m dry w egoistycznym skierowanym do siebie wewn trznym kontek cie Za g upot mo na jedynie uzna jego stosunek do zewn trzno ci relacji z lud mi Widzi zmagania ludzkiego wn trza z zewn trzem ich pora ki pr by poradzenia sobie z g boko skrywanymi l kami i w tpliwo ciami kt re rzucaj si na to jak yjemy projektuj w ich ywotCzy nie przypomina to czego Czy wspomnianego B a eja mo emy widzie jako autora Pisarza trwaj cego w dzia aniu Pisarza tworz cego narracj Schematy fabularne Kiedy to robi przekracza granice tego co zwyk o si uwa a za cz owieka zapada si w sobie jednoczy z ja ni Si ga g boko chce wydoby tre na zewn trz i przela j na papier Zaczyna wr y Wr y z wn trzno ci Z swoich wn trzno ci kt re promieniuj na zewn trz Na ca y pozosta y wiat Wr enie z wn trzno ci przestaje by jedynie opowie ci o samotno ci o ludzkich l kach o pragnieniu zerwania ze wiatem ale r wnie pokr cona histori o autorze i technice stwarzaniahttpswwwfacebookcomkreatywnewizje

review Wróżenie z wnętrzności

Wróżenie z wnętrzności

review Wróżenie z wnętrzności Wróżenie z wnętrzności Free download ¶ 0 ? ani słowa Ale nic nie jest takie jak się z początku wydaje Dworzec Mateusza jest śródziemnomorską willą zatopionym wśród beskidzkich lasów schronieniem dla ludzi i bogów A milczący Błażej sze. Zupe nie niedawno przeczyta em dwie poprzednie ksi ki pana Szostaka wydane w serii Kontrapunkty i jednym z licznych ich plus w by o to jak bardzo pozycje by y od siebie r ne Jakby pisane przez innych tw rc w wietnie w tej koncepcji uk ada si powie najnowsza Wr enie z wn trzno ci kolejny raz kompletnie inna znowu co zupe nie nowego To bardzo ciekawa ksi ka kt ra sk ada si z wielu element w ju i tak nietypowych i razem tworz one co mocno wybijaj cego si z t umu Nie chc napisa e to eksperyment albo zabawa bo takie okre lenia wydaj si zbyt pretensjonalne w opisie prozy Wita Szostaka To sprawnie stworzona koncepcja skutecznie zrealizowany efekt pewnego pomys uNarratorem ksi ki jest B a ej m czyzna kt ry yje zupe nie zamkni ty sam w sobie dos ownie Jest niezwykle wci gaj cym poznawanie my li bohatera kt ry m wi tylko do siebie zarazem do nas ale znacznie bardziej do siebie Zdecydowa si co nieco powiedzie i tak poznajemy jego brata bli niaka wraz z on kt rzy z B a ejem zamieszkuj opuszczony odkupiony od PKP dworzec kolejowy gdzie na po udniu kraju w okolicy g r Narrator jest jak osoba chora oczywi cie traktuj c jego stan wedle norm przyj tych przez spo ecze stwo Nie m wi nie odzywa si nie reaguje na wiele dziej cych si wok niego spraw cho m wi reagowa kocha poznawa y Zatem pewnie jest chorySi ksi ki pr cz samego opisu bardzo ludzkich bohater w niby nieprzeci tnych zar wno Mateusz jak i Marta to zdecydowanie ludzie kt rych mo na nazwa ekscentrykami albo po prostu artystami a jednak podobnych do nas si jest tak e pragnienie poznania genezy tego nietypowego sposobu zachowania si B a eja Takie bardzo proste pragnienie prostackie i nagle czytelnik czuje si jak ta baba z pierwszego pi tra co na parapecie uk ada poduszeczk i gapi si ca ymi dniami na s siad w i ich ycie I zaczynamy inaczej patrze na B a eja tak samo inaczej zaczynamy widzie Mateusza Mart i ich ycie na dworcu z fontann w r d od lat nieu ywanych tor w kolejowych ze star ad porzucon gdzie obok Im dalej tym mniej my limy jak normalny cz owiek a coraz bardziej stajemy si kim innym niejako rozumiej c ich wygl daj ce na niezrozumia e ycieJe li jednak traktowa B a eja jako osob faktycznie chor chor rzecz jasna psychicznie w wczas Wr enie z wn trzno ci staje si niebrzydkim a nawet bardzo adnym opisem cz owieka cierpi cego interesuj c interpretacj tego co by mo e pacjent prze ywa spos b widzenia wiata i samodzielne t umaczenie swojej odmienno ci jest chwilami wr cz atrakcyjneTo nie jest ksi ka tak pi kna jak Oberki do ko ca wiata nie jest te tak uniwersalna i nawet lekka i przyjemna jak Sto dni bez s o ca To kolejny raz co nowego lektura zdecydowanie trudniejsza momentami m cz ca te powt rzenia B a eja zdania wielokrotnie z o one z licznymi przecinkami i orzeczeniami zdaj ce si manierycznymi opisy ycia z punktu widzenia szlachetnego cierpienia lektura kt r dobrze jest od o y a nie kontynuowa na si da sobie chwil przerwy Bo jest to ksi ka jednocze nie tak pisana e zwyczajnie nie da si jej nie sko czy i powr t do przerwanej lektury nast pi szybko ciekawo B a eja jego rodziny i ostatnich s w powie ci jest ogromna

Read & Download Ï PDF, DOC, TXT or eBook Ü Wit Szostak

review Wróżenie z wnętrzności Wróżenie z wnętrzności Free download ¶ 0 Każdy choć raz chciał odejść zostawić wszystko odwrócić się i zniknąć Mateusz porzuca błyskotliwą karierę i zamieszkuje na dworcu kolejowym Jego brat Błażej od dwudziestu lat nie wypowiedzia?. Bardzo lubi powie ci Wita Szostaka cho niemal ka da jest napisana innym stylem raczej nie s do siebie podobne ani j zykowo ani tematycznie Ta powie jednak przypomina a mi troch Wichry Smoczog r mo e odrobin przez miejsce akcji g ry ale przede wszystkim przez gaw dziarski ton Pi kna historia o rodzinie o mi o ci o trudnych wyborach i niezrozumia ych wyborach Tak e o przebaczeniu i zmianie Polecam czyta si szybko i atwo