[E–book] Zen Guitar


1 thoughts on “[E–book] Zen Guitar

  1. says: [E–book] Zen Guitar Philip Toshio Sudo ¾ 9 Summary Download Zen Guitar

    [E–book] Zen Guitar كتاب بسيار جالبي بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download Zen Guitar

Read & Download ´ Zen Guitar ?ا موجودیت‌ انسانی‌ گرفتیم‌ هرکس‌ قادر است‌ آن‌ را بازنوازد موسیقی‌ چیزی‌ است‌ منتظر تا در را به‌ رویش‌ بگشایند، و این‌ مدرسه‌ چیزی‌ است‌ که‌ کلید را در دست‌ شما می‌گذارد آموزش‌ نواختن‌ گیتار نیز با هماهنگ‌ ساختن‌ تن‌، روان‌ و روح‌ بی‌ارتباط‌ نیست‌ برای‌ نواختن‌ از صمیم‌ قلب‌، ناگزیریم‌ تمام‌ ویژگی‌های‌ فردی‌ و نیروهایمان‌ را برای‌ عمل‌، به‌ اتحاد برسانیم‌ همین‌ که‌ چنان‌ سطحی‌ ا?.

Download À E-book, or Kindle E-pub ¾ Philip Toshio SudoZen Guitar

Read & Download ´ Zen Guitar به‌ مدرسه‌ی‌ ذنِ گیتار خوش‌ آمدید لطفاً در را پشت‌ سرتان‌ نبندید نام‌ من‌ فیلیپ‌ تشی‌ سودو است‌ مدرسه‌ی‌ من‌ برای‌ کسانی‌ است‌ که‌ به‌ موسیقی‌ می‌پردازند ناراحت‌ نشوید اگر نوازنده‌ نیستید برای‌ پذیرفته‌ شدن‌ در این‌ مدرسه‌، کافی‌ است‌ مشتاق‌ تلفیق‌ صدا باشید ذنِ گیتار چیزی‌ نیست‌ جز بازنواختِ نغمه‌ای‌ که‌ به‌ اجرای‌ آن‌، هریک‌ از ما حیات‌ یافتیم‌ آهنگی‌ که‌ در نوازشش‌، هریک‌ از ?.

Philip Toshio Sudo ¾ 9 Summary

Read & Download ´ Zen Guitar ? اتحاد و هماهنگی‌ درونی‌ را فتح‌ کردید، دانش‌ این‌ فتح‌، در تمام‌ زندگی‌تان‌ گسترده‌ می‌شود به‌ بیان‌ دیگر، تمام‌ آنچه‌ در این‌ مدرسه‌ فرا می‌گیرید، بعدها در شغل‌، تحصیل‌، ورزش‌، روابط‌ عمومی‌ و زندگی‌ خانوادگی‌تان‌ به‌ کار می‌آید و در روش‌ تعمق‌ و گونه‌ی‌ نگرش‌ و احساس‌ و نحوه‌ی‌ شنوایی‌تان‌، در هر قدم‌، تأثیر می‌کند خلاصه‌ی‌ مطلب‌، باید گفت‌ ذنِ گیتار، همان‌ طریقت‌ زندگی‌ است?.

  • Paperback
  • 240
  • Zen Guitar
  • Philip Toshio Sudo
  • Persian
  • 03 January 2020
  • 9789648497663